Security program 2012

Landet vårt går gjennom en vanskelig tid. Våre tanker kretser i første rekke om de dramatiske hendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya og om dem som direkte og indirekte er berørt av angrepene. Nå øker interessen om hvordan det kunne skje, om det kunne vært forhindret; om beredskap, om krisehåndtering og læring. Dette er temaer som har vært og er sentrale i sikkerhetsforskningen både i EU og i Norge. Nå vil det også settes fornyet fokus på hvordan vi kan bevare og utvikle åpenhet og demokrati som sikkerhetsskapende verdier samtidig som vi unngår å være naive.

EUs Security Programme har igangsatt forskning på en rekke temaer som kan være av betydning i krisesituasjoner. Nå er det lansert en ny utlysning for 241,7 mill Euro og med i alt 50 temaer. Nedenfor framhever vi noen av temaene. Samtidig åpner vi for å motta forslag til temaer som ennå ikke er tilstrekkelig dekket.

Utlysningen, erfaringene til nå og framtidig satsing vil tas opp i flere konferanser og workshops framover, se omtale nedenfor. Vi skriver også at EU forbedrer systemet sitt og vil gjøre det lettere å finne pågående prosjekter.

Videre oppfordrer vi til å prøve EUs mest effektive opplæring om søknadsbehandling: å melde seg som ekspert. Vi omtaler også avslutningen av Forskningsrådets eget program «Samfunnssikkerhet og risiko (SAMRISK)».

Ny utlysning av forskningsmidler – søknadsfrist 23. november 2011

20. juli kom som ventet EUs utlysning av nye forskningsmidler fra neste år. Utlysningen er gjort kjent på http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls/. Den nye utlysningen heter FP7-SEC-2012-1. I tillegg til arbeidsprogrammet ( Work Programme (PDF-326.8 KB) ) med selve utlysningsteksten, finner du formaliteter rundt utlysningen, og råd for søkere (Guide for applicants) for hver av prosjekttypene. Det er helt avgjørende at de som søker forholder seg til disse dokumentene. Men først må dere finne et tema som passer. Vi har ikke funnet forskjeller mellom arbeidsprogrammet for den formelle utlysningen og de siste utkastene. Men det kan ha kommet inn nye nyanser. Søkere må derfor holde seg til den formelle versjonen. Det er mye å velge mellom blant de 50 temaene. EU har laget en skjematisk oversikt (PDF-723 KB)   som kan gjøre det lettere å finne fram. Her trekker vi fram noen temaer:

Første aktivitet «Increasing the Security of the Citizens» legger denne gang hovedvekten på beskyttelse mot eksplosiver og CBRNE (chemical, biological, radiological, nuclear, explosive assets). Et tema ønsker å skaffe oversikt og vurdere hvor farlige tilgjengelige oppskrifter på hjemmelagde bomber er. Blant CBRN-temaene er sikring av drikkevann og av matvarekjeden.

Andre aktivitet har med ti temaer om kritisk infrastruktur. Et tema tar opp motstandskraft i store bygg og bygningskomplekser som kjøpesentra, idrettsanlegg og stasjonsbygg. Andre tar opp sikring av varetransport eller avdekking av farlig gods. Nye temaer er satt opp under «cyber crime», bl.a. om «cloud computing».

Tredje aktivitet gjelder overvåking og grensesikkerhet med særlig vekt på å hindre ukjent migrasjon, men også på raskere kontroll. Hovedvekten ligger denne gang på grensekontroll. Et av temaene under sjøgrenser legger opp til en «pre-operational validation» (POV) av utviklingen av et nytt EU-system for felles tilnærming til båtflyktninger, for å hindre kriminalitet, redusere antall irregulære migranter og redusere dødstall av migranter på sjøen.

Fjerde aktivitet gjelder krisehåndtering. Et tema gjelder evakuering av store mengder av mennesker. Temaet om psykososial støtte og post-traumatisk stress tas opp igjen. Et annet tema gjelder store branner, et gjelder verktøy for å planlegge gjenoppbygging og et gjelder bedre læring av katastrofer.

Femte aktivitet gjelder interoperabilitet av kommunikasjonssystemer. Den sjette aktiviteten er om sikkerhet og samfunnet. Et tema tar opp effekten av tiltak mot voldelig radikalisering, et annet om effekten av legale virkemidler. Et nytt tema tar opp kamp mot korrupsjon. Den sjuende aktiviteten har et helt åpent tema for små og mellomstore bedrifter.

Pass på

 • at krav til oppmerksomhet om virkning på samfunnet, samfunnsverdier og personvern gjelder for alle temaer
 • at enkelte temaer kaller på deltakelse fra land utenom rammeprogrammet

Dersom noen ønsker besøk av Forskningsrådet for å orientere om utlysningen, ta kontakt med oss snarest. Om andre spørsmål knyttet til Security Programme, se her http://cordis.europa.eu/fp7/security/home_en.html

Forskningsrådet: Råd om søknader

Som tidligere år, er Forskningsrådet innstilt på å gi råd om utforming av søknadene. Vi vil invitere til råd og samtale om søknader i arbeid i Forskningsrådets lokaler onsdag 12. oktober kl. 12-15.
Vi kan dessuten, i noen grad, lese og kommentere utkast til temabeskrivelse eller prosjektbeskrivelse.
Våre hovedråd er som alltid:

 • les omtalen i arbeidsprogrammet (Work Programme)
 • les «Guide for applicants»
 • oppsøk arrangementer og møteplasser bl.a. EUs konferanser med «brokerage sessions»
 • ta en titt på omtale av pågående prosjekter

Innspill til siste Work Programme – send oss forslag

Siste utlysning innenfor EUs 7. rammeprogram for forskning kommer neste sommer. Programkomiteen vil begynne arbeidet med arbeidsprogrammet allerede i oktober i år. Det eneste som er klart er at denne utlysningen vil inneholde demonstrasjonsprosjekter fase II om «Logistics and supply chain security» og om «Aftermath crisis management».

Denne sommerens hendelser skulle ha gitt mange ideer om hva som trengs for sikkerhetsforskningen framover. Vi ber derfor om at dere sender oss forslag. Selve temaet må være bare på 1-2 linjer. Beskrivelse og begrunnelse bør samlet være på inntil en side.

Om sikkerhetsspørsmål i andre EU-utlysninger

Utlysninger for de fleste andre tematiske programmer og for mange andre programmer og initiativ ble lansert i sommer samtidig med utlysningen på Security-programmet. Mange av disse lyser ut temaer om sikkerhet innenfor sine områder. Dette gjelder særlig innenfor temaområdene Environment, ICT, Transport, Health, Socio-economics and humanities og Space. Det lyses også ut midler som er åpne for alle typer av temaer.

Derfor: Dersom din hovedinteresse ligger innenfor ett temaområde, les utlysningen for dette temaområdet først for å se om det er noe som passer godt der. Se også på andre typer av programmer.

Alle utlysninger er samlet her http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls/

SRC’11 i Warszawa 19.-21. september

Den årlige sikkerhetskonferansen Security Research Conference ’11 organiseres i år i Warszawa under det polske formannskapet i EU 19.-21. september, se http://www.src11.eu/. Konferansen er en sentral møteplass for sikkerhetsforskning. Den samler flere hundre forskere, bedrifter, EU-funksjonærer og myndigheter.

Konferansedagene 20.-21. september vil veksle mellom plenums- og parallelle sesjoner og ta opp ulike sider ved sikkerhetsforskningen i dagens samfunn og i framtiden. Blant annet legges det vekt på den finanspolitiske situasjonen, på industripolitikk, innovasjon og patenter. Både interne og eksterne sikkerhetsspørsmål tas opp; også naturkatastrofer. Samarbeidet mellom sivil og militær sektor tas opp. Dessuten rettsteknologiske spørsmål og samfunnsaspektene knyttet til sikkerhetstiltak. Brokerage session med presentasjon av prosjektideer foregår 19. september om ettermiddagen.

Mange firmaer og organisasjoner har utstilling. Det legges opp til uformelle møter mellom bedrifter, personer fra universiteter, forskningsinstitutter, brukere og EU-ansatte.

REA informasjonsdag om utlysningen 8. september i Brussel

Research Executive Agency (REA) som organiserer søknadsvurdering og prosjektoppfølging for Security-programmet, arrangerer en informasjonsdag om utlysningen. Arrangementet varer fra 9:30 til 17:00. Her vil utlysningsteksten bli gjennomgått. Dessuten blir finansielle, sensitive og etiske spørsmål tatt opp særskilt. Brokerage session arrangeres ved slutten av dagen.

Dette er en viktig møteplass der det er god mulighet for å stille spørsmål og å snakke med saksbehandlere, både om utlysningen og om legale og prosedyremessige spørsmål. Det vil også være gode muligheter for å bygge faglige nettverk og finne partnere til søknader.

For program og registrering, se http://ec.europa.eu/research/rea/index.cfm?pg=security7fp_infoday2011

REA-workshop om etikk i Security 29. september i Brussel

Etikk er en viktig del av alle sikkerhetstiltak. Research Executive Agency (REA) foretar en etisk gjennomgang av alle prosjekter som ligger an til finansiering. Ikke alle prosjekter blir godtatt. Mange må foreta endringer før de kan bli godtatt.

Workshopen som arrangeres 29. september kl. 10:00-17:00, tar opp praktiske sider ved integrering av etiske og samfunnsmessige hensyn i prosjektsøknadene. Det vil være innledere både fra REA, Kommisjonen, EUs datatilsyn og fra pågående prosjekter. Peter Burgess, PRIO, vil holde åpningsinnlegget. REA vil tilby bistand i arbeidet.

For program og registrering, se http://ec.europa.eu/research/rea/index.cfm?pg=ethics7fp_workshop2011

Om EUs prosjektdatabase

EU har nå utviklet en god prosjektdatabase som ligger på CORDIS, her
http://cordis.europa.eu/fp7/security/projects_en.html

Databasen gir prosjektsammendrag, prosjektkoordinator, partnere og nettadresser. Den er organisert etter aktivitetene i Security-programmet.

Andre planlagte workshops

Det planlegges minst to workshop til innenfor Security-programmet i løpet av året.
De to som til nå er under planlegging er

 • Logistic and supply chain
 • International disaster workshop

Se etter informasjon på Forskningsrådets nettside.

Norske deltakere i innstilte prosjekter

Norske forskningsinstitusjoner og bedrifter deltar nå i 42 av 176 vedtatte og innstilte Security-prosjekter, dvs 24 % av prosjektene. Nest etter Environment har Security den høyeste suksessraten i forhold til antallet prosjekter totalt blant alle temaer.

Norske partnere har deltatt i 162 av i alt 1 114 Security søknader, dvs 14,5 % av søknadene. Antall innstilte i forhold til søknader er 26 %.

Meld deg som ekspert («Become evaluator»)

En av de beste måtene for å trene seg opp til å bli en god søker, er selv å delta i vurdering av søknader. Alle som ønsker det, kan melde seg til å bli ekspert. Research Executive Agency (REA) som organiserer søknads-behandlingen for Security, ønsker nå få med flere i sin ekspertdatabase https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm

Om det å være ekspert sier REA at evaluatorene har en unik mulighet til å vurdere verdensomspennende søknader og å bidra til prosessen med å velge ut de beste for EU-finansiering. Deltakelsen byr også på en anledning for evaluatorene til å bygge nettverk med eksperter fra et bredt spekter av områder, fra innenfor og utenfor EU, og å diskutere nye utviklingstrekk i forskningen som vil gi nye gjennombrudd.

De som er registrerte i databasen, kan bli valgt ut til å delta i evalueringen, normalt til både «hjemmearbeid» og til å delta i evalueringspaneler i Brussel. Ekspertene blir betalt etter faste rater og får dekket reise og opphold.

Gode engelskkunnskaper er nødvendig.

Vi ser gjerne at de som registrerer seg melder fra til kontaktpersonene i Forskningsrådet.

SAMRISK avsluttet – nytt initiativ?

Forskningsprogrammet Samfunnssikkerhet og risiko (SAMRISK) hadde sin sluttkonferanse 7. juni i år etter 5 års virke. Mange beklaget at programmet ble avsluttet. Justisdepartementet takket forskerne, programstyret og Forskningsrådet for arbeidet og uttalte at programmet hadde vært nyttig. Statssekretær Moland Pedersen uttalte at dersom flere instanser var villige til å bidra kunne det seinere bli aktuelt med en videreføring. Også representanten fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) så behov for en videreføring.

Ved avslutningen av programmet har Forskningsrådet utgitt en brosjyre med resultater fra programmet. Alle ledere av prosjekter og nettverk er intervjuet om sine resultater. I tillegg er en rapport programmet har bestilt om forebygging av terrorisme omtalt, og dessuten omtales en nordisk rapport med forslag om nordisk samarbeid. Videre bringes informasjon om EUs Security-program og om 15 EU-finansierte prosjekter med norsk deltakelse. Med tanke på videreføring av forskning gjennom Forskningsrådet, omtales 6 programmer som alle tar opp relevante temaer om sikkerhet på sitt område. Disse er VERDIKT, TRANSIKK, NORKLIMA, PETROMAKS, DEMOSREG og NORGLOBAL. Se brosjyren (PDF-1 931 KB)   her. Brosjyren foreligger både på norsk og engelsk. Papirversjon kan bestilles fra Forskningsrådet. Se også SAMRISKs nettside www.forskningsradet.no/samrisk

Fra flere hold er det i tiden etter 22. juli blitt tatt til orde for mer forskning på terror og på samfunnssikkerhet, og Forskningsrådet har fått spørsmål om hva slags relevant forskning som er blitt finansiert. I en melding på Forskningsrådets nettsider sier adm. direktør Arvid Hallén at vi har vært opptatt av forebygging, beredskap og krisehåndtering innenfor flere temaområder. Han viser til SAMRISK og sier at fokuset i forskningen har endret seg fra å dreie seg om terroristene, til å dreie seg om terrorhandlinger og om sikkerhet. Han påpeker at de fryktelige hendelsene reiser mange nye spørsmål, for den enkelte av oss og for oss som samfunn.

Hallén påpeker at selv om verken mer kunnskap eller andre tiltak kan sikre oss fullt ut, eller gi oss full forståelse, er det både legitimt og nødvendig å se hvor forskning kan gi oss bedre og mer gyldige svar på spørsmålene våre. – Det er mange aktører som vil måtte engasjere seg i en slik oppfølging, sien Hallén videre, men Forskningsrådet har et særskilt ansvar for å sammenstille kunnskap, skape oversikt, få fram kunnskapsbehov, og få kunnskapen til anvendelse. Dette gjøres gjennom nær dialog med fagmiljøene og myndighetene. – Vi vil ta initiativ til en slik viktig og nødvendig prosess, lover Hallén.

EUs workshop om samfunnssikkerhet avholdt i Oslo

Rygg til rygg med SAMRISKs sluttkonferanse holdt EU en workshop på Høgskolen i Oslo 8. juni. Tema for workshopen var “Security research and Europe’s societal challenges: What do citizens want?” Workshopen hadde tre paneler som la opp til diskusjon om

 • Achievements in societal security research in Europe
 • What do citizens expect – and how can European Security Research meet their expectations?
 • How do we integrate societal aspects in EU security research in practice

Forskningsrådets adm. direktør Arvid Hallén ønsket velkommen. Workshopen samlet om lag 100 deltakere og ble betegnet som livlig. Om lag 1/3 av deltakerne var fra Norge; mange hadde deltatt på SAMRISK-konferansen dagen før. Arrangementene ble bundet sammen med en middag.

En uformell gruppe arbeider videre med å utforme mer konkret hvilke samfunnsmessige hensyn Security-prosjekter bør ta. Dette blir bl.a. videre diskutert på workshopen om etikk i Brussel 29. september.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s